Stadgar för Församlingen Staden på Berget
§1 Staden på Berget är en kristen ideell förening. Föreningens namn är Staden på Berget, nedan kallad församlingen.

§2 Församlingens säte skall vara i Horred i Marks Kommun.

§3 Församlingen har som målsättning att:
- förkunna evangeliet om Jesus Kristus för allt skapat.
- vara en profetröst i tiden.
- föra Gudsrikets välsignelser till hemorten, Sverige och nationerna.
Församlingen tror:
- på Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
- på Jesu Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
- att hela bibeln är Guds ord, given till vägledning, förmaning och tröst.
Församlingen verkar för att:
- människor präglade av kärlek till Skaparen ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter hans vilja.
- varje broder och syster ser sina liv och hem som en tillgång för Herren.
- vara förvaltare av denna tillgång så att Guds mångfald får utvecklas.
- se sig själv som en del i Guds rike.
- samarbete kommer till stånd mellan allt Guds folk och se varje kristen broder eller syster som en del av Guds stora familj.
Församlingen arbetar genom att:
- i skrift, konferenser och lokala samlingar förmedla inspiration, uppmuntran och undervisning utifrån det ljus som ges från bibeln och i den helige Andes ledning och där gåvor uppmuntras att fungera.
- i form av gåvor förmedla ekonomisk hjälp, samt bistå på annat sätt, t.ex. genom vägledning och förbön, och vara öppen för Guds specifika tilltal och förändring.

§4 Församlingen är sammansatt av fysiska personer, som samtycker till och understödjer församlingens målsättningar redovisade i §3 ovan.

§5 Tillkommande medlemmar skall samtycka till vad som stadgas i §3. Ansökan om inträde lämnas till församlingens styrelse. Över medlemmarna skall en förteckning föras.

§6 Utträde ur församlingen sker efter skriftlig anmälan till styrelsen.

§7 Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ i administrativt hänseende. Ordinarie församlingsmöte skall hållas årligen innan feburari månads utgång. Kallelse med dagordning skall utgå minst tre veckor innan mötets hållande. Som behörig kallelse kan muntligt angivande på ordinarie söndagsmöten räknas. Som församlingsmötets beslut skall den mening räknas som majoriteten röstade företräder.

§8 Extra ordinarie församlingsmöte skall styrelsen lkalla till senast tre veckor innan den dag det skall äga rum.

§9 Församlingen skall i löpande frågor administreras av styrelsen, som må välja en eller flera verkställandefunktioner allt efter den helige Andes ledning.

§10 Styrelsen består av pastor och äldste enligt deras bibliska definition. Tillkommande styrelseledamöter är andra personer som bedöms lämpliga för särskilt angivna uppdrag, exempelvis kassör och sekreterare. Styrelsen väljer församlingens ordförande inom sig. Har ingen särskild person, som ej är pastor eller äldste, valts till kassör eller sekreterare, konstituerar styrelsen sig själv.

§11 Pastor och äldste som Herren utser i församlingen inträder samtidigt i styrelsen. Övriga styrelseledamöter väljs vid församlingsmöte. Vid tillsättande av pastor och förslag om ny äldste eller styrelseledamot skall förfarande i §21 tillämpas.

§12 Styrlsen äger rätt att till sig adjustera viss person för bestämd tid eller för bestämt uppdrag.

§13 Församlingens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig. Styrelsen kan besluta om teckningsrätt åt annan person för speciellt angivna ärenden eller för speciellt uppdrag.

§14 Församlingen kan emottaga eller avböja gåvor eller bidrag. Församlingens penningmedel och värdepapper får ej sammanblandas med annan tillhöriga penningmedel eller värdepapper. Ingen enskild kan göra anspråk på ägande eller dispositionrätt till församlingens tillgångar eller egendom.

§15 Det åligger styrelsen att ansvara för räkenskaper över församlingens tillgångar och skulder, kostnader och intäckter samt inkomster och utgifter föres. Utgifter skall godkännas av styrelsen eller den eller de som av styrelsen utsetts därtill.

§16 Ekonomisk redovisning skall ske i församlingen en gång per kvartal samt vid församlingsmöte.

§17 Församlingens verksamhetsår utgörs av kalenderår. Styrelsen, eller den styrelsen utser, har att i början av kalenderåret lämna föregående verksamhetsårs årsredovisning till församlingens revisorer. Årsredovisning skall sammanställas enligt god redovisningssed och omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisionberättelse tillställes styrelse inom en månad från det att årsredovisning och räkenskaper erhållits av revisor/-erna.

§18 Styrelsen skall efter varje verksamhetsår till församlingsmötet giva förslag om hur överskott skall disponeras och underskott täckas.

§19 Styrelsen skall föra protokoll vid sammanträden. Beslut som berör frågor av personlig och själavårdande karaktär skall ej protokollföras. Styrelsen skall fortlöpande ge information till församlingens medlemmar.

§20 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Full enighet fodras för beslut.

§21 Vid förslag om ändrad inriktning i församlingen, eller ändring av andra punkter redovisade i §3 ovan, åläggs hela församlingen att söka Guds ledning. Ansvaret för detta delas mellan alla medlemmar. Full enighet eftersträvas, dock räcker 2/3-dels majoritet för att församlingen skall kunna fatta beslut.

§22 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av församlingsmöte.

§23 För upplösning av föreningen krävs beslut av församlingsmöte. I händelse av föreningens upplösning skall eventuella befintliga tillgångar enligt styrelsens beslut användas till något med dess i §3 nämnda överensstämmande mål.

§24 Tvister rörande tolkning och tillämpning av dessa stadgar avgöres enligt principerna i 1 Kor. 6:1-7
”Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi skall döma Önglar? Skall ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har sådana tvister, sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förståndig bland er,någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? I stället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig?”


Hem                    ・Om oss                     ・ Kalender                     ・Gudstjänster                     ・Verksamheter                     ・Kontakt                     ・Ge en gåva
                                     ・ Historia                                                                                                                            ・Bön                                             Kontakt                    
                                     ・ Vision                                                                                                                                ・ Barn och ungdom                Hitta till oss
                                     ・ Stadgar                                                                                                                             ・ Mission                                    ・  Hyra lokaler
                                                                                                                                                                                         Mötesplatsen
                                                                                                                                                                                         Leteboskolan